Špeciálna Základná Škola Jarovnice

História

ŠZŠ sa nachádza v budove bývalej panskej sýpky, ktorá patrila uhorskému zemanovi Merse Palovi Szinyeovi. V roku 1920 predal svoj majetok židom. Židi nemali dostatok peňazí na vyplatenie majetku a tak v roku 1924 prešiel pod obec. V roku 1994 v rámci reštitúcii bola pridelená cirkevnej obci.
Osobitná škola v Jarovniciach vznikla v roku 1981 odčlenením vyrovnávajúcich tried od ZŠ. Vyučovanie prebiehalo v troch miestnostiach v zadnej časti budovy. Škola bola 5- triedna a prebiehalo dvojsmenné vyučovanie. V prednej časti sídlila  MŠ pre cigánske deti. V roku 1987 sa MŠ odsťahovala do novej budovy a priestory OŠ sa rozšírili. Vznikla 10 -triedna škola s dvojsmenným vyučovaním.
Budova nie je účelová. Prechádza sa z učebne do učebne, chýbajú kabinety, dielne, špeciálne učebne, telocvičňa, samostatná miestnosť pre riaditeľa školy, zástupcu, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, psychológa...
Od 1. 1. 1997 sa stala škola samostatnou rozpočtovou organizáciou na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Krajský úrad Prešov. OŠ vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Od 1. 9. 2000 došlo k zmene názvu školy na Špeciálnu základnú školu.
V roku 1998 cestou nadácie Škola dokorán Žiar nad Hronom sme vstúpili do medzinárodného projektu: „Resocializácia mentálne postihnutých do ZŠ. Pre nedostatok priestorov sa zakúpil záhradný domček a priestory školy sa rozšírili o jednu miestnosť. V tejto učebni začal prebiehať celodenný systém.
Od roku 2000 je škola 11- triedna ,s 1 oddelením školského klubu.
Geometrickým rastom rómskeho obyvateľstva sa vďaka uvedenej nadácii od 1. 9. 2002  zriadili v Komunitnom centre dva prípravné ročníky . Škola sa rozširuje na
13 tried.
 V roku 2004 narastaním kriminality žiakov a s cieľom odpútať žiakov od negatívnych javov, zlepšiť vedomostnú úroveň žiakov sa v KC v r. 2004 zriadil ŠK s dvoma oddeleniami. Pribúdaním nezaškolených žiakov do 1. roč. / ročne cca 200/ sa ŠK o rok ( 2005 ) zrušil a zriadili učebne. Škola sa rozširuje na 16 –triednu.
V roku 2006 sa priestory v KC rozšírili o 1 učebňu a škola sa rozširuje na 18 triednu.
 
PODMIENKY ŠKOLY
 V škole prebieha dvojsmenné vyučovanie  v 2 budovách. Centrálna budova je v centre dediny patrí FÚ Jarovnice, druhá budova je v osade a patrí nadácii Škola dokorán Žiar n/ Hronom.
Budovy sú v prenájme a škola má podpísané zmluvy o prenájme.
 
SITUÁCIA  V ŠKOLE
Narastajúcim počtom rómskeho obyvateľstva, nedostatočnou výživou matky počas gravidity, fajčením , používaním alkoholu v priebehu tehotenstva, po tehotenstve, pôrodmi mladistvých dievčat a ďalšími negatívnymi indikátormi sa rodia deti pod pôrodnú váhu a pribúda čoraz viac mentálne a veľmi ťažko mentálne postihnutých detí. Pribúda počet detí v C variante.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

2009 © Špeciálna Základná Škola Jarovnice, všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk