Špeciálna Základná Škola Jarovnice

Orgány školy

 
 
V škole pracujú tieto orgány:
 
                        -    Pedagogická rada
-         Metodické združenie
-         Odborná komisia
-         Skúšobná komisia
-         Likvidačná komisia
-         Škodová komisia
-         Komisia pre svojpomocne zhotovené učebné pomôcky
-         Aktív priateľov školy
 
Komisiu vymenúva riaditeľ školy na obdobie jedného školského roka. Predseda a členovia majú vyhotovené dekréty.
Pedagogická rada /PR/– zasadá podľa Plánu práce PR, potrieb a požiadaviek nadriadených orgánov. Program sa aktualizuje podľa situácie a požiadaviek. PR vedie riaditeľ školy za prítomnosti všetkých pedagogických pracovníkov. Počas neprítomnosti riaditeľa škola PR vedie zástupca školy. Zapisovateľ je vždy vopred určený. Pedagogickí pracovníci sa striedajú podľa vopred určených pravidiel. Zápisnica sa odovzdáva do 3 dní po ukončení PR.
Metodické združenie /MZ/ - vedie vedúci MZ, pracuje podľa Plánu práce. Zápisnica sa odovzdáva do 3 dní po zasadnutí MZ. Zapisovateľ je vždy vopred určený. MZ zasadá spoločne pre 1. A 2. Stupeň.
Odborná komisia /OK/- má 5 členov, predseda je riaditeľ školy. Slúži na zaraďovanie a preraďovanie žiakov do ŠZŠ. Zapisovateľ je vždy triedny učiteľ, ktorý žiakov zaraďuje, alebo preraďuje. Zápisnica sa píše v deň zasadnutia. Podpíšu sa všetci členovia komisie a zákonný zástupca.
Skúšobná komisia / SK/- má 3 členov, z ktorých je jeden predseda. Zápisnica sa píše v deň zasadnutia. Komisia slúži na preskúšanie neprospievajúcich a neklasifikovaných žiakov. Zasadnutie je potrebné písomne oznámiť zákonnému zástupcovi a žiakovi /podľa hodnotiaceho a klasifikačného poriadku pre ŠZŠ/.
Likvidačná komisia /LK/ - má 3 členov, z ktorých je jeden predseda. Slúži na likvidáciu vyradených predmetov. Zasadá pri inventarizácii majetku vždy v decembri, kedy sa urobí aj písomný záznam.
Škodová komisia /ŠK/ - má 3 členov, z ktorých je jeden predseda. Úlohou je prerokovať všetky manká a škody zistené na majetku. Zasadá podľa potreby, zápisnica sa píše pri zasadnutí.
Komisia na svojpomocne zhotovené učebné pomôcky / KSZUP/- má 3 členov, z ktorých je jeden predseda. Zasadá podľa potreby a návrhov pedagogických pracovníkov. Zápisnica sa urobí do 3 dní po zasadnutí.
Aktív priateľov školy /APŠ/- má 5 členov a predsedu. Vo výbore je jeden pedagogický pracovník, ktorý rodičov vedie a usmerňuje. Aktív má Plán činnosti , zasadá 4 krát ročne. Vzhľadom na aktuálnosť potreby je možné
Plán činnosti doplňovať a pozmeniť.
Školská rada /ŠK/ - sa zriaďuje podľa platných predpisov. Má 11 členov. Členovia volia predsedu. Pracuje podľa Plánu práce, spolupracuje s vedením školy a pomáha ku skvalitňovaniu výchovno- vzelávacej práce.
 
 
 ŠKOLSKÁ RADA

 

 

Meno a priezvisko

Zvolený- delegovaný

 

Mgr. Helena Filipáková- predseda ŠR

za pedagogic. zamestnancov

Mgr. Slávka Raševová – členka

za pedagogic. zamestnancov

Jana Husárová – člen

za nepedagogic. zamestnancov

Dezider Lacko – člen

za rodičov

Jolana Kalejová – člen

za rodičov

Martin Bolvan – člen

za rodičov

Ľudmila Kalejová – člen

za rodičov

Mgr. Mária Stanislavová – člen

za zriaďovateľa

Mgr.Katarína Žembová - člen

za zriaďovateľa

Mgr. Danica Pribilovičová – člen

za zriaďovateľa

Mgr.Vladimír Wittner – člen    

za zriaďovateľa

 

 

2009 © Špeciálna Základná Škola Jarovnice, všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk